Skip available courses

Available courses

การศึกษาและการเป็นครูวิชาชีพ เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

เป็นรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เป็นระบบชุดวิชา ในกลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 หน่วยกิต  (2-6-7)


เป็นรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ

กลุ่มวิชาชีพครู 3(2-2-5)


ความเป็นครูวิชาชีพ : เป็นรายวิชาตามมาตรฐานเป็นความรู้คุรุสภา กลุ่มวิชาชีพครู

จำนวนหน่วยกิต 2(2-2-5)

เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 3 หน่วยกิต (3-0-6)

เป็นรายวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 หน่วยกิต (3-0-6

หลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าสู่ระบบได้ (รหัสผู้ใช้ admin รหัสผ่าน 12121953)

หัวข้อบรรยาย : หลักสูตรอบรมนักบริหารการศึกษา การปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม