Site news

 
 
Picture of ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
ข่าวด่วน / ประชาสัมพันธ์
 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556

            เนื่องในโอกาสขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายชุดครุยวิทยฐานะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับมอบหมายจากสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้ถวายชุดครุยวิทยฐานะ ให้แก่พระองค์