คำอธิบายรายวิชา

สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศและในประเทศเพื่อประกอบการสัมมนาที่จัดขึ้นทางด้าน การบริหารงานนิติวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์เชิงสังเคราะห์ ภายใต้การนำของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษาของนักศึกษา และมีการรายงานภายหลังจากการศึกษาถึงประโยชน์ด้านวิชาการที่ได้รับ

คำอธิบายรายวิชา

เทคนิคที่ใช้สืบค้นตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์และเปรียบเทียบพยานหลักฐาน การเก็บรวบรวมลายพิมพ์นิ้วมือ การวิเคราะห์เส้นผมและเส้นใย พยานหลักฐานทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาการประยุกต์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ พยานหลักฐานทางกายภาพและการหาเหตุผลเชิงนิรนัยและเชิงอุปนัย เพื่อตรวจหาลำดับเหตุการณ์แวดล้อมการประกอบอาชญากรรมและผู้ประกอบอาชญากรรม

คำอธิบายรายวิชา

การเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นคว้าเอกสาร การนำเสนอและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายวิจารณ์ในหัวข้อทางนิติวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาการของการวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ การกำหนดปัญหาและออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การวัดและการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย และการประเมินผลงานวิจัย ข้อควรคำนึงในการทำการวิจัย ตัวอย่างการวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางนิติวิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม โครงสร้างของศาล จริยธรรมการวิจัยสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม การประกอบวิชาชีพกฎหมายและจรรยาบรรณของนักกฎหมายนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรม แนวคิดมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ จริยธรรมแห่งวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์