Skip site news

Site news

Picture of ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
ข่าวด่วน / ประชาสัมพันธ์
 

พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติประจำ session 6 และนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Fingerprint on Ballistic after Shooting ในการประชุมระดับนานาชาติ ICTCS 2014...

Read the rest of this topic
(331 words)
 
Picture of ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
ข่าวด่วน / ประชาสัมพันธ์
 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556

            เนื่องในโอกาสขอพระราช...

Read the rest of this topic
(619 words)
 
 

วิวัฒนาการงานนิติวิทยาศาสตร์กับนวัตกรรมการวิจัยในมหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์มติชน section ประชาชื่น/กระแสทรรศน์

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557

 

Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศและในประเทศเพื่อประกอบการสัมมนาที่จัดขึ้นทางด้าน การบริหารงานนิติวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์เชิงสังเคราะห์ ภายใต้การนำของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษาของนักศึกษา และมีการรายงานภายหลังจากการศึกษาถึงประโยชน์ด้านวิชาการที่ได้รับ

คำอธิบายรายวิชา

เทคนิคที่ใช้สืบค้นตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์และเปรียบเทียบพยานหลักฐาน การเก็บรวบรวมลายพิมพ์นิ้วมือ การวิเคราะห์เส้นผมและเส้นใย พยานหลักฐานทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาการประยุกต์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ พยานหลักฐานทางกายภาพและการหาเหตุผลเชิงนิรนัยและเชิงอุปนัย เพื่อตรวจหาลำดับเหตุการณ์แวดล้อมการประกอบอาชญากรรมและผู้ประกอบอาชญากรรม

คำอธิบายรายวิชา

การเลือกหัวข้อเรื่อง การค้นคว้าเอกสาร การนำเสนอและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายวิจารณ์ในหัวข้อทางนิติวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาการของการวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ การกำหนดปัญหาและออกแบบการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การวัดและการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย และการประเมินผลงานวิจัย ข้อควรคำนึงในการทำการวิจัย ตัวอย่างการวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางนิติวิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม โครงสร้างของศาล จริยธรรมการวิจัยสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม การประกอบวิชาชีพกฎหมายและจรรยาบรรณของนักกฎหมายนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรม แนวคิดมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ จริยธรรมแห่งวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์